შეხვედრა ახალციხის ზრდასრულთა ცენტრში
ახალციხის ზრდასრულთა ცენტრში გაიმართა შეხვედრა, დემოკრატიისა და მმართველობის ოფისში, პროგრამის სპეციალისტი ქეთი ბაქრაძე. ორგანიზაციის მიზანი იყო გამოკითხვების ჩატარება, ქალაქის მომუშავე ორგანიზაციებთან, რის შედეგადაც მათ უნდა შეექმნად წლიური პატაკი ორგანიზაციების მოღვაწეობის შესახებ. ზემოთ აღმიშნულ ორგანიზაცია ახორციელებს გამოკითხვებს ასევე საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში და ადგენს ყოველწლიური პატაკს ქვეყანაში მოქმედ ორგანიზაციების შესახებ. თითოეულ ორგანიზაციის საქმიანობის, გეგმისა და პრობლემების წარადგინების შემდეგ მათი მოღვაწეობა ფასდებოდა 1/7ქულიან სისტემით.
ქალაქის ორგანიზაციების რიცხვში გამოკითხვების ჩატარების შემდეგ,გაირკვია, რომ ყველაზე კარგ პირობებში იმყოფება ახალციხის სომხური ახალგაზრდულ ''კულტურულ-საგანმანათლებლო'' ცენტრი რათა მას არა აქვს არანაირ ურთიერთობადონორებთან და მისი მოღვაწეობა არ არის დაკავშირებული პროექტების მოგებაზე, რადგან ისინი მუშაობენ ინდივიდუალური მწყალობლების შემოწირულობით და დაფინანსებით.
| : 0.0/0