განცხადება

რამდენიმე დღის წინ აკადემიური წრეები ინიციირება მოახდინეს კანონპროექტის, რომლის თანახმად საქართველოში სახელმწიფო ენის სტანდარტების დარღვევის შემთხვევაში დამრღვევს ჯარიმა დაეკისრება. ინიციატივას საქართველოს პარლამენტის განათლების კომიტეტმა გამოეხმაურა, რაც საბაბს გვაზლევს ვივარაუდოთ, რომ არნიშნული კანონპროექტი ახლო მომავალში კანონის ძალას მიიღებს და შესაბამისად გავრცელდება როგორც სახელმწიფო სტრუქტურებში მომუშავე პირებზე, ასევე მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებზე, საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ ორგანიზაციებზე და ცხოვრების სხვა სხვა სფეროებზეც.

შეგახსენებთ, რომ ამ პროცესის გამოვლინებები ჯერ კიდევ 2012წ ხელისუფლების შეცვლის დროს დაფიქსირდა, როდესაც ბ.ივანიშვილის გუნდის წარმომადგენლებმა გამოაცხადეს ე.წ. „ენის ჟანდარმერიის" შექმნის აუცილებლობაზე.

იმის და გათვალისწინებით, რომ საქართველოში არსებობს მთელი რიგი რეგიონებისა რომლების მოსახლეობას არაქართველი მოქალაქეები წარმოადგენენ, ხოლო საქართველოს ხელისუფლებამ დღემდე არ მოაწერა ან რატიფიცირება არ მოახდინა იმ საერთაშორისო ხელშეკრულებების რომლებიც მკვიდრი მოსახლეობისა და ეთნიკური უმცირესობების ენობრივ უფლებების დაცვასთან არიან დაკავშირებულნი, მეტიც -ის ნორმები რომლებსაც საქართველომ შეურთდა პრაქტიკაზე დღემდე არ არის განხორციელებული, შემუშავებულ არ არის შესაბამისი კანონმდებლობა. ამ ფონზე აღნიშნული პროცესი (ახალი კანონპროექტი) უშუალო გავლენას იქონიებს საქართველოს შემადგენლბაში შემავალ მთელ რიგ რეგიონებზე, მათ შორის სამცხე-ჯავახეთისა და ქვემო ქართლის მოსახლეობაზე.

საერთაშორისო ვალდებულებების არშესრულებისა და კანონმდებლობის არასრულყოფილების პირობებში ქართული ხელესუფლების მზგავსი ნაბიჯები აღნიშნულ რეგიონებში მოსახლეობის ღელვას, ქართული ხელუფლების მიმართ უნდობლობას გამოიწვევენ. ჯავახეთის სომხების სახელმწიფო ინსტიტუტებისგან იზოლაცია გაღრმავდება.

აღნიშნული და სხვა არასასურველი შედეგების ასაცილებლად სამცხე-ჯავახეთისა და ქვემო ქართლის სომხური საზოგადოებრივი ორგანიზაციების საბჭო საქართველოს ხელისუფლებას მოვუწოდებთ საკუთარ პროგრამებში თავი მოარიდოს ორმაგ სტანდარტებს და აღნიშნული უნდა გამოიხატოს რეგიონისთვის სომხური ენის რეგიონალური ენის სტატუსის მინიჭებით. ამით საქართველოს ახალი ხელისუფლება დაამტკიცებს, რომ ის ჭეშმარიტად დემოკრატიულია, არ გადაუხვია გამოცხადებულ პოლიტიკურ კურსს და ამით წინამორბედ ხელისუფლებისგან განსხვავდება.

მოვიდა დრო გავითვითცნობიეროთ, რომ ჯავახეთის ათასობით მკვიდრი სომეხი მოქალაქე გადასახადების ისეთივე გადამხდელები არიან, როგორც ქვეყნის ქართველი მკვიდრი მოსახლეობაც, და მათ ისეთივე უფლება აქვთ ადმინისტრაციულ და სახელმწიფო დონეზე დაიცვან საკუთარი მშობლიური ენა, როგორც დღეს ამას ცდილობთ ქართული ენის მიმართებით.

| : 0.0/0